Jernbane

Sugetransformatorer

Sugetransformatorer har to viktige formål:

1. Redusere banereturstrømmens andel i jordsmonnet, ved å samle mest mulig av den til returledningene og skinnegangen.
2. Redusere potensialforskjeller i returkretsen.

Oppkobling og grensesnitt
Sugetransformatoren benyttes i kontaktledningsanlegget med ca 3km. innbyrdes avstand. Den installeres normalt utendørs i kontaktledningsmastene, men kan også installeres i egen kiosk på bakken, eller i tunneler.

Primærviklingen kobles i serie med kontaktledningen. Ved installasjon i kontaktledningsmaster benyttes blank kobberledning, mens det ved installasjon i kiosk eller tunnel må det benyttes isolert kabel, dersom det er lrav til berøringssikker utførelse.

Sekundærviklingen kobles i serie med returkretsen. Dersom sugetransformatoren skal benyttes på strekninger uten returledning kobles viklingen i serie med skinnegangen. ( normalt over filterimpedanser ). Dersom det er returledning på strekningen, kobles viklingen via isolerte ledninger i serie med returledningene. på strekninger som har nullfelt kobles midtpunktet på sekundærviklingen til nærmeste skinnestreng. ("nullskinne") Som oftest benyttes bryterskap med bryter som kan koble sammen alle tre sekundærklemmene ved behov.

Det går normalt strøm i alle sugetransformatorer som er lokalisert mellom matestasjon og tog. Når et tog passerer en sugetransformator vil strømavtakeren kortvarig kortslutte primærviklingen. På strekninger med nullfelt kortslutter togets akslinger sekundærviklingen, og en må ved montasje passe på at toget alltid kortslutter sekundærviklingen før primærviklingen, for å unngå farlige spenninger ved skjøtene.